Corporate News

Áp dụng công nghệ Quản trị Nhân sự cho Doanh nghiệp

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 09 năm 2021, VietnamWorks – website giới thiệu việc làm trực tuyến hàng đầu Việt Nam trực thuộc Navigos Group vừa phát hành báo cáo “Áp dụng công nghệ Quản trị Nhân sự cho Doanh nghiệp”. Cách mạng 4.0 đã tạo nên sự thay đổi lớn đối với các Doanh nghiệp […]

VIEW MORE

The application of Human Resources management technology for business

Ho Chi Minh City, ­­September 8th, 2021, VietnamWorks – the oldest and biggest recruitment website in Vietnam owned by Navigos Group – has published a report on “The application of Human Resources management technology for business”. The 4.0 revolution has made a big change for general and human resource management businesses – HR in particular. Many new […]

VIEW MORE
Pages:123456161718